گزیلا 6

پایه رویشی گزیلا6 (Gisela 6) (منشاء کشور آلمان) پایه مناسب برای پیوند گیلاس و آلبالو

خصوصیات:

  • حاصل تلاقی Prunus cerasus x Prunus canescens
  • نیمه پاکوتاه
  • رشد متوسط
  • عدم تولید پاجوش
  • شروع باردهی از سال سوم
  • تحمل به دوره های کوتاه غرقابی در خاک های سنگین
  • مقاومت متوسط به خاک های آهک
  • مقاوم نسبت به ویروس لکه حلقوی نکروتیک هسته دارها (PNRSV)
  • مقاوم نسبت به ویروس پاکوتاهی هسته دارها (PDV)

پایه گزیلا ۶ حاصل تلاقیPrunus cerasus x Prunus canescens  می‌باشد و منشاء آن کشور آلمان است. پایه گزیلا۶ به دلیل دارا بودن خصوصیات مقاومت به بیماری‌های ویروسی لکه حلقوی نکروتیک هسته دارها و ویروس پاکوتاهی هسته دارها یکی از پایه‌های مناسب برای پیوند انواع ارقام آلبالو و گیلاس به شمار می‌آید. در مناطق دارای شرایط ماندابی موقت و خاک‌های سنگین، امکان کشت ارقام پیوند شده روی این پایه وجود دارد. همچنین تحمل اسیدیته خاک در محدوده ۸ الی ۸.۵ یکی از مزیت‌های دیگر پایه گزیلا۶ برای توسعه باغات آلبالو و گیلاس در ایران است. مقاومت به گال طوقه در پایه گزیلا۶ موجب شده تا برای اراضی با سابقه آلودگی این نوع باکتری مناسب باشد.

برخلاف پایه‌های بذری رایج، عدم تولید پاجوش (خصوصیت ژنتیکی) در پایه گزیلا۶ سبب کاهش اتلاف انرژی گیاه شده و در مقابل، مواد فتوسنتزی تولید شده صرف رشد تاج گیاه و محصول دهی می‌گردد. به دلیل قدرت بالای تأمین مواد معدنی و آب توسط پایه گزیلا۶، میوه‌های تولید شده درشت‌تر بوده و زودرسی به میزان ۱۰ الی ۱۵ روز در ارقام پیوند شده مشاهده می‌گردد. این موضوع نقش مهمی در افزایش سود آوری باغات آلبالو و گیلاس دارد. باردهی اقتصادی زود هنگام (۳ سال پس از پیوند) و افزایش محصول تا دو برابر پایه‌های بذری به ویژه در ارقام کم محصول محلی از مزایای دیگر پایه گزیلا۶ می‌باشد.

به دلیل محدود کردن رشد رویشی بخش هوایی ارقام مختلف آلبالو و گیلاس توسط پایه گزیلا ۶ نسبت به پایه بذری، احداث باغات نیمه متراکم با فواصل ۲×۳ یا ۲×۲.۵ قابل اجراست. البته بسته به میزان مکانیزاسیون باغ این فواصل می‌تواند تغییر یابد. افزایش محصول در باغات احداث شده بر روی پایه گزیلا ۶ از دو طریق سبب افزایش محصول در واحد سطح می‌گردد. اولین مورد، افزایش محصول در هر اصله نهال کشت شده می‌باشد و دوم از طریق افزایش تعداد نهال کشت شده در واحد سطح که تلفیق هر دو سبب برتری کشت ارقام آلبالو و گیلاس بر روی این پایه در مقایسه با پایه بذری می‌گردد.